Tarcza antykryzysowa dla osób z niepełnosprawnościami

zdjecie do podglądu
Zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda wczoraj podpisał pakiet ustaw tworzących tak zwaną tarczę antykryzysową.

Podpisane przez Prezydenta nowe regulacje prawne wchodzą w skład pakietu rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym przez epidemię koronawirusa. Pakiet ustaw został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów.

Tarcza antykryzysowa składa się z pięciu filarów: bezpieczeństwa pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz program inwestycji publicznych. Całkowity koszt wprowadzenia pakietu przez państwo to kwota równa 10 procentom Produktu Krajowego Brutto.

Tarcza antykryzysowa zawiera zapisy mające na celu udzielenie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, ich opiekunom i pracodawcom. Dokument ten pozwoli Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomić dodatkowy program pomocowy.

Rządowy pakiet ustaw wprowadza zmiany w specustawie o przeciwdziałaniu skutkom pandemii koronawirusa, a także nowelizację części ustaw, których treść dotyczy osób z niepełnosprawnościami. Zmiany w prawie obejmą także ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, regulującej działanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Specustawa zawiera propozycje, które powinny znacząco pomóc osobom niepełnosprawnym i ich pracodawcom w czasach pandemii koronawirusa.

W ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców rząd zwiększył kwoty dofinansowań do pensji osób z niepełnosprawnościami. Specjalna ustawa zakłada, że dofinansowanie do wynagrodzenia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosić będzie 1950 zł. Natomiast w wypadku gdy pracownik ma stopień umiarkowany wysokość refundacji wzrośnie do 1200 zł. Firmy, które dają pracę osobom z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomym mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w wypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku ludzi legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 600 zł do pensji osób ze stopniem lekkim.

Nowa wysokość dofinansowania do płac osób z niepełnosprawnościami wejdzie w życie od kwietnia 2020 r.

Rządowa specustawa zabezpiecza również Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej. Instytucje te mimo zawieszenia działalności będą nadal otrzymywać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Po wejściu w życie specjalnej ustawy Zakłady Aktywności Zawodowej uzyskają prawo do ubiegania się o rekompensatę wypłacanego niepełnosprawnym pracownikom wynagrodzenia. Koszty działania tych placówek, działających w formie samorządowych zakładów budżetowych będą mogły być dofinansowane również przez dotację podmiotową od organizatora.

W projekcie specustawy zapisano także, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przesunąć przewidziane w swoim planie finansowym kwoty na poszczególne rodzaje działań. Fundusz może również finansować nowe, nieprzewidziane w planie finansowym rodzaje zadań. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie budżetu na nowy program pomocowy, który ma umożliwić efektywne reagowanie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Rada Nadzorcza Funduszu planuje dofinansowanie kosztów domowej opieki dla osób z niepełnosprawnościami, które z powodu pandemii nie mogą brać udziału w zorganizowanych zajęciach. Projekt ten będzie realizowany wraz z samorządami. Wnioski przyjmować będą od kwietnia jednostki organizacyjne odpowiednich powiatów.

Pieniądze na realizację programu trafią do samorządów powiatowych, które  będą organizować dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami podczas pandemii.

Po to by wesprzeć pracodawców w czasie walki szalejącym koronawirusem nie będzie naliczana opłata prolongacyjna i opłata dodatkowa w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności względem Funduszu. W wypadku umów, które weszły już w życie  uchybienie terminów nie będzie powodować automatycznego rozwiązania planu spłat ratalnych.

Organizacje trzeciego sektora będą mogły realizować część zaplanowanych projektów, na które otrzymały dofinansowanie z Funduszu w późniejszym okresie. Niewykonanie planu zadań lub nieosiągnięcie wyników założonych w umowie nie będzie skutkować automatycznym zwrotem dotacji.

Z powodów związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęła w okresie do 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy lub do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy będzie ważne przez okres następnych 90 dni.

Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień będą mogły być wydawane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby. Będzie to możliwe gdy przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku wystarczy do wydania orzeczenia.

O trzy miesiące od czasu odwołania epidemii wydłużona będzie również ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub legitymację emeryta-rencisty. Podobne przepisy obejmować będą czasowe orzeczenia o niezdolności do pracy oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Specjalna ustawa umożliwi także częściowe finansowanie z Zakładowych Funduszy Rehabilitacji zagrożonych likwidacją miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz pomoc bytową dla ludzi o ograniczonej sprawności.

Opracowano na podstawie artykułu dostępnego tutaj.

Komentarze

Dodaj komentarz