Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

Don't use those sites which don't apply SSL encryption. Mouse click View, and uncheck area namd Hide extensions for known file forms.
This exceptional automation process never
leaves any scope off frauds or camouflagig techniques. http://365.auraviibe.com/blog/211024

The internet and webcam duo hass creeated the world come better.

The invention of it led to yolur development of so many exciting things today, that people no longer need
to head out for some source of entertainment. Sitting aat hlme you cann envision genuine environ of every land based casino.

For everything gamblers it's definitely web theme.
You no longer have to dress decently and travel an arms
length to a land cyber casino. From your ownn home you can now enjoy the true nature on the gambling realm.

While choice that essential play rom home, convenience is possibly the best and vdry attractive.

We just don't love being around that connected with
environment or else the people tha gamble regarding casinos.
Can easily loud, obnoious and simply annoying sometimes.

Onljne training, that is, earning byy playing it online and
practicing wijll allow you improve lots of on your skills.
Search online for such software andd download it and listen to it whenever may
get. Then, you will be ready for success to juyst go play in a llbet gaming with a confidence within you to win it anyway.

The numberss of some live casinos in can play just foor the saake of some fascinating entertainment possessing to deposit any
dough. Hence, you can engage yourself inn some practice an individual actually start to play recreation. You
won't get this chance in any land based casinos.

When the brush calls your name, he or she will inform
you the table the can to utilise. If the numbers of multiple tables available, you'll nesd will obtain the solution to choose personalized.

Another method is the Fibonacci strategy. This course is great Fibonacci sequence where
bets are calculated using preliminary two levels of the sequence, zero just one.
After these two values, subsequent numbes are calculated
through the sum of the two proceeding information. The following constitute part
of the Fibonacci sequence, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,
610, 987, 1597,2584, 4181, 6765 and etc .. Again, this betting system does not apply since live casinos
define betting limits in the live croupier roulette automobile.

Once you sign lets tart work on the sites you can begin to playy the game of baccarat whenever you as if.
Thhese games are on for 24/7 hours a person may play it as much as
you wixhes to. Playing free online baccarat is fun because you are playing the bet on your choice
but you are playing it absolutely expense. Since you are not playing with real money but the virtual money presented by the casino youu do
noot win any real money either. http://www.annemetz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ppdd.eu%2FFl…

Dodaj komentarz